Kullanım Sözleşmesi

İşbu sözleşme İLERİAN TEKNOLOJİ LTD..ŞTI. (İmzaYeri) www.imzayeri.com web sayfasına üye olan (Üye) kullanıcılar arasında olup, konusu üyelere hizmet verilme koşullarıdır. Diğer bir deyişle işbu Kullanım Sözleşmesi İmzaYeri’nin hizmetlerinden faydalanan, kaydını yaptıran Üye’ler için geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İLERİAN TEKNOLOJİ LTD. ŞTI. (İmzaYeri) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’na uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, KVKK uyarınca ve kullanıcılarımızın hakları doğrultusunda üye olmalarına imkan sağlayan Kullanıcı Sözleşmesi hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur:

İmzaYeri olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır. Tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla geliştirmiş olduğumuz İmzaYeri Uygulamasını (www.imzayeri.com) kullanımınız kapsamında temin edilmesi muhtemel, ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, ve uygulama kullanımınız doğrultusunda girmiş olduğunuz diğer kişisel bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamda İmzayeri tarafından toplanmakta, kullanılmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, İmzayeri olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Bu bağlamda İmzayeri Kullanım Şartları sözleşmesi yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işler.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, İmzayeri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi/yerine getirilmesine yönelik olarak, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, İmzayeri olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile İmzayeri’ne aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, D bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini İmzayeri’ne bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Elektronik İmza Başvuru Formu doldurup e-imza ile onayladiktan sonra formda girilen e-posta adresine gelen imzalama bağlantısının Başvuru Sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile İmzaYeri platformu üzerinden imzalanması ile,
 • Başvuru Form dosyasını bilgisayarda doldurup KEP (kayitli e-posta) yoluyla gondererek (KEP’te kayitli gonderici ile formda belirtilen kisi ayni olmalidir),
  kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

Not: Başvuru Formunda KEP adresi ve başvuru ile ilgili diğer detaylı bilgi yer almaktadır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Üye’ler verdikleri bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2. Üye, İmzaYeri’ni kullanırken, ne şekilde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçerli bir yasayı da düzenlemeyi ihlal edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir ihlal durumunda yetkili mercilerden gelen talep doğrultusunda İmzaYeri, Üye’nin bilgilerini yasal ve yetkili mercilerle paylaşabilir. Yasal mercilerden birinin sistemden, herhangi bir üye hakkında bilgi istemesi durumunda, site, üyenin onayı olmadan istenilen bilgileri verebilir.

1.3. Üye, İmzaYeri’nde yayınlanan hiçbir yazı, görsel, animasyon, kodlama, fotoğraf, grafik ve video’nun yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. İmzaYeri kullanıcıları, kullanıcı adlarını (mail adresi) ve şifrelerini kendileri belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır. Üye, şifrelerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve kullanılmasından doğacak zararlardan İmzaYeri’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taaahhüt ederler.

1.5. Üye, bu Sözleşme’ye aykırı davrandığı takdirde, bu davranışı nedeniyle İmzaYeri’nın uğrayabileceği tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taaahhüt eder.

1.6. Üyeler, sitede yaptıkları bütün işlemlerden yasal olarak kendileri sorumludurlar.

1.7. İmzaYeri’nın izni dışında, Üye’ler, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link veremez.

2. İmzaYeri’nin Hak ve Yükümlülükleri

2.1. İmzaYeri sitedeki belli alanları veya bölümleri reklam alanı olarak satma hakkına sahiptir.

2.2. İmzaYeri’nin tescil edilmiş markası olan İmza Yeri adı ve logosunun izinsiz kullanılamaz.

2.3. İmzaYeri, herhangi bir açıklamada bulunmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

2.4. İmzaYeri, bir Üye’nin üyeliğini herhangi bir neden göstermeden herhangi bir zaman silme hakkına sahiptir.

2.5. Üyelerin bilgilerinin gizliliğine azami gayret gösterilmesi temel site ilkesidir.

2.6. İmzaYeri; kullanıcı şartlarını ve/veya yasaları ihlal eden yada şüphelenilen her türlü durumda; kullanıcı bilgileri üzerinde her türlü denetimi yapabilir. Kullanıcı şartlarına ve/veya yasalara aykırı olduğunun tespit edildiği ya da şüphelenildiği durumlarda, önceden hiç bir uyarı olmadan kullanıcı hesapları iptal edilebilir, silinebilir.

2.7. İmzaYeri çıkabilecek teknik bir aksaklıktan dolayı oluşan, bilgi kaybı ve benzeri sorunlardan sorumlu değildir.

3. Diğer

3.1. İmzaYeri hiç bir şart altında, sitedeki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez.

3.2. Kontrol dışı oluşabilecek, herhangi bir nedenle oluşabilecek (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi), internet kullanımından kaynaklanabilecek faktörlere bağlı olarak sitenin işlemesinde sorunlar yaşanması durumunda doğabilecek kullanıcı zararlarından İmzaYeri sorumlu değildir.

3.3. İşbu sözleşmenin maddelerinden biri veya birkaçının geçersiz kılınması veya mevcut kanunlara aykırı duruma düşmesi durumunda diğer maddelerin bağlayıcılıkları devam eder.

3.4. Kullanıcıların işbu sözleşmeye aykırı hareketleri, site/şirketin tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile işleme konabilecektir.

3.5. Üyeler İmzaYeri’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4. Gizlilik İlkeleri

4.1. İmzaYeri; üyelerinin özel bilgilerinin gizliliğine önem verir ve bu bilgileri korur.

4.2. İmzaYeri; kullanıcıların site üzerindeki eylemlerini gerektiğinde yasal kanıt olması amacıyla IP adresleri ile birlikte kaydeder.

4.3. İmzaYeri’ya üye tarafından verilen bilgiler; kesinlikle 3.kişilerle paylaşılmayacak, verilmeyecek, satılmayacaktır.  İmzaYeri, içerisindeki tüm bilgilerin anonim istatistiklerini ve kullanıcıların seçimlerinin demografik bilgileri kullanabilir.

4.4. İmzaYeri, üyelerinin e-posta adreslerini; sadece kendi bünyesinde toplu bilgilendirme, toplu reklam vs gibi durumlarda kullanabilir.

4.5. İmzaYeri kullanıcıları kullanıcı adlarını ve şifrelerini kendileri belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır.

4.6. İşbu hüküm ve maddeler İmzaYeri tarafından istendiği zaman, haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirilebilir, iptal edilebilir veya yeni maddeler eklenebilir, güncellenebilir.

5. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Geçerlik Süresi

5.1. Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

5.2. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Üyelikten İhraç

6.1. Bir kullanıcının/üyenin; site kurallarına, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmaları, verilen bilgilerin tahkik ve tasdik edilememesi, çeşitli  davranışlarının hukuki sorumluluk doğurması veya doğuracak olması halinde, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın kullanıcının üyeliği, sitenin takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir.

6.2. Kullanıcılar, siteye üye olurken, üyelikten ihraç işlemi konusunda her türlü yetkiyi peşinen siteye verdiklerini kabul ederler. Üyelikten ihraç için İmzaYeri gerekçe göstermek zorunda değildir

7. İhtilaflar

7.1. İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. Üyelik sözleşmesiyle ilgili sorunlar için  destek@imzayeri.com adresinden iletişim kurulabilir.

7.3. İşbu sözleşme nedeniyle İmzaYeri’nın Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-posta mesajının İmzaYeri tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

7.4. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5. İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.