Elektronik imza Çeşitleri

Elektronik imza, klasik ıslak imzaya tanınan işlevleri de kapsayan bir veri mesajı ile mantıksal bağlantısı kurulabilien, bireyin kimliğini tanıtan ve bireyin, mesajın içeriğini onayladğıını gösteren elektronik formattaki veridir.

Sayısal imzanın işlevi, elektronik ortamda sahte imzayı önlemek, belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlamaktır.

Elle atılan imzanın taranarak dijital bir dokümana eklenmesi veya dijital kalemle imza atılması gibi durumlarda da elektronik imzadan bahsedilebilir.

Bu anlamda elektronik imza, elektronik ortamda imzadan beklenilen fonksiyonları tam olarak sağlayamamaktadır. Bu nedenle güvenli elektronik imzanın kullanımı önem kazanmaktadır.

  • Basit elektronik imza

Basit elektronik imza bize sadece verinin bütünlüğünün korunduğunu göstermektedir. Basit elektronik imzaya örnek olarak bilgisayar ekranına kalemle atılan imza veya el yazısıyla imzanın tarayıcıdan geçirilerek elektronik belgelere eklenmesi gösterilebilir.

  • Gelişmiş elektronik imza

Gelişmiş elektronik imza, genel olarak elektronik imza tanımından yola çıkılarak, bu tanıma çeşitli unsurların eklenmesi suretiyle yapılmaktadır. Gelişmiş elektronik imza verinin bütünlüğünü korumasının yanında imzayalanının kimlik tespitine de imkan sağlar.

  • Güvenli elektronik imza

Güvenli elektronik imza, gelişmiş elektronik imzanın unsurlarını içermekle beraber nitelikli elektronik sertifikaya dayanmakta ve güvenli imza oluşturma araçları ile oluşturulmuş imzadır.

Elektronik imza kanununda “nitelikli elektronik imza” kavramı yerine “güvenli elektronik imza” kavramı tercih edilmiş, gelişmiş elektronik imza güvenli elektronik imza ayrımına gidilmemiştir. Güvenli elektronik imzanın unsurları Elektronik imza kanununun 4. Maddesinde  sayılmıştır.

Güvenli elektronik imza;

  1. a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
  2. b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
  3. c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
  4. d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

Elektronik imzadır.

  • Mobil imza

Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

 

Elektronik imza çeşitleri, Adalet Bakanlığı’nın sayfasını da kaynak olarak kullanarak derlenmiştir.